सम्पादन हुने कार्यहरु

यातायात व्यवस्था विभागबाट सम्पादन हुने कार्यहरु

यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम भएको हुँदा सो ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु यस विभागबाट सम्पादन हुने गर्दछ, मुख्यतः यातायात व्यवस्था विभागले सम्पादन गर्ने कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५३ बमोजिम सम्पादन गर्ने कार्यहरु

• संगठित एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन गराउन त्यसको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने वा गर्न लगाई तत्सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
• यातायातको सुव्यवस्था र विकासको लागि यातायात सेवासँग सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
• आवश्यकतानुसार मालसामान ढुवानीको प्राथमिकता तोकी सो प्राथमिकता अनुरुप मालसामान ढुवानी गर्न यातायात सेवासँग सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई निर्देशन दिने ।
• यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यात्रीको चापलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता अनुसार बाटोको निर्धारण गरी सो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप ट्राफिक संकेतहरु सार्वजनिक स्थानमा राख्ने व्यवस्था गर्ने । • सवारीको गति, वजन र सवारीमा राखिने यात्री संख्या निर्धारण गर्ने ।
• सवारीको यान्त्रिक स्थिति तथा स्वरुपको जाँचबुझको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार र निर्धारण गर्ने । • चालकहरुसँग लिइने परीक्षाको विषय र परीक्षा प्रणाली तोक्ने ।
• यातायात सेवाको सुदृढीकरणको निम्ति आवश्यक अन्य काम कारवाही गर्ने ।

२. आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बाटो निर्धारण गरी सोको सूचना र्सवसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिकरुपमा प्रकाशित गर्ने (ऐन, दफा ७४)

३. यातायात सेवाको नाम पञ्जीकृत गर्ने, नवीकरण गर्ने, अनुमतिपत्र स्थगित गर्ने र नामसारी गर्ने (ऐन, दफा ९३ र ९४ / नियम ४४, ४५, ४६ र ४७)

४. सवारी चलाउने गति, वजन र सार्वजनिक सवारीमा राख्न सकिने मानिसको संख्या र मालसामानको वजनको हद निर्धारण गर्ने । (ऐन, दफा ११५, ११६ र ११७)

५. सार्वजनिक सुरक्षा तथा र्सवसाधारणको भलाईको निमित्त कुनै सार्वजनिक स्थानमा कुनै सवारी चलाउनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने । (ऐन, दफा ११८)

६. सार्वजनिक स्थानहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुपको रंङ्ग, आकार र नमूना बमोजिमको आवश्यक ट्राफिक संकेतहरु टाँस्न, टाँग्न वा जडान गर्न लगाउने । (ऐन, दफा ११९)

७. सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न ट्राफिक संकेतको जानकारी र्सवसाधारणलाई गराउनको निमित्त समय समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट ट्राफिक संकेत सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रसारित गर्ने । (ऐन, दफा १४६)

८. यातायात व्यवसायीहरुलाई यातायात व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन तथा यातायात सेवालाई सरल तथा सुलभ बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने । (ऐन, दफा १६९)

९. ऐनबमोजिम विभागलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये कुनै वा सबै अधिकार आवश्यकतानुसार कुनै समिति, अधिकारी, यातायात निरीक्षक वा प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने । (ऐन, दफा १७०)

१०. ऐनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी, प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले गरेको निर्णय सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने । (ऐन, दफा १७१)

११. सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र, बस ट्रकको बडी निर्माण गर्ने कारखाना वा अटोमोबाईल वर्कसप सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिने, त्यस्तो सेवाको वर्गीकरण गर्ने र नवीकरण गर्ने । (नियम ५६ र ५७ / ऐ. नियमावलीको अनुसूची ६०)

१२. ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरित नहुने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था सञ्चालनको सर्न्दर्भमा आवश्यकताअनुसार निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्न सक्ने । (नियम ६२)

१३. निर्देशिकाको व्याख्या तथा थप व्यवस्था । (निर्देशिका, बुंदा ४)

१४. निर्देशिकामा रहेका प्रावधानहरुमा आवश्यक संशोधन तथा अनुसूची थपघट । (निर्देशिका, बुंदा ५)

१५. प्रशिक्षण केन्द्र वा वर्कशप वा यातायात सृवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा राय प्रतिक्रिया दिने । (निर्देशिका, बुंदा ९.५)

१६. यातायात व्यवसायी संघ, संस्था दर्ता सम्बन्धमा राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने । (निर्देशिका, बुंदा ९.६)

१७. रात्री सेवाको बसलाई बाटो इजाजत तथा बाटो परिवर्तन गर्न सहमति दिने । (निर्देशिका, बुंदा ९.७)

१८. कार्यालयबाट माग भएको निर्देशन एवम् निर्णयका लागि पेश भएको विषयमा कारवाही गर्ने । (निर्देशिका, बुंदा ९.८)

१९. सवारी सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र उपलब्ध गराउने । (निर्देशिका, बुंदा ९.९)

२०. सार्वजनिक सवारीको भाडादरको विवरण अद्यावधिक गर्ने र उपलब्ध गराउने । (निर्देशिका, बुंदा ९.१०)

२१. नयाँ रुट एवम् भाडादर कायम गर्ने । (निर्देशिका, बुंदा ९.११)

२२. आयात हुने एवम् नेपालमै उत्पादन हुने सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड अनुरुप भएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने । (निर्देशिका, बुंदा ९.१२ /११.१)

२३. सवारी साधन सडकमा चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र ९च्यबम ध्यचतजष्लभकक ऋभचतषष्अबतभ० दिने । (निर्देशिका, बुंदा ९.१३ /११.२)

२४. प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका तथा परिपत्रबमोजिमका कार्य गर्ने ।

२५. मातहतका कार्यालयहरको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

२६. नेपाल सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

• संगठित एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन गराउन त्यसको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने वा गर्न लगाई तत्सम्बन्धि आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
• यातायातको सुव्यवस्था र विकासको लागि यातायात सेवासँग सम्बन्धित व्यक्ति, र्फम, कम्पनी वा संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
• यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यात्रीको चापलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकतानुसार बाटोको निर्धारण गरी सो बाटोमा चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप ट्राफिक संकेतहरु सार्वजनिक स्थानमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
• सवारीको गति, वजन र सवारीमा राखिने यात्री संख्या निर्धारण गर्ने ।
• सवारीको यान्त्रिक स्थिति तथा स्वरुपको जाँचबुझको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार र निर्धारण गर्ने ।
• सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिईने परीक्षाको विषय र परीक्षा प्रणाली तोक्ने ।
• यातायात सेवाको सुदृढिकरणको निम्ति आवश्यक अन्य काम कारवाही गर्ने ।
• यातायात विकास योजना सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने ।
• सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रदान गरिने बाटो इजाजत सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
• सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम, निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने ।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गराउने ।
• सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानको लागि स्पष्ट गरी निर्देशन दिने ।
• सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन/नियममा उल्लिखित अन्य काम कारवाही गर्ने ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने कार्यहरु

क) अघिराज्यभरिका १२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा सवारी दर्ता, नामसारी, बाटो इजाजत र नवीकरण सम्बन्धी काम ।
ख) सार्वजनिक सवारी साधनहरु (भाडाका) को प्रत्येक ६ । ६ महिनामा यान्त्रिक निरीक्षण (जाँचपास) सम्बन्धी काम ।
ग) सवारीको प्रदूषण जाँच (बागमती अंचलमा मात्र) ।
घ) अघिराज्य भरीका १२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा ०६०।१०।१ गते देखि सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सम्वन्धी काम ।