संगठन परिचय

कार्यालयको नामः यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, वाग्मती 

स्थापना मितिः २०६५ साल 

कार्यालयको ठेगाना : ललितपुर उपमहानगरपालिका एकान्तकुना ललितपुर 

कार्यालय प्रमुख : श्री भीमप्रसाद तिवारी 

               श्रेणी : रा.प.द्वितीय 

               पद : उपसचिव, 

               सेवा : प्रशासन सेवा, 

               समुह : सामान्य प्रशासन 

कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी :

१. कार्यालय प्रमुखले आफू समक्ष निर्ण्र्ााा लागि पेश हुन आएका विषयमा सो को गाम्भीरतालाई मनन् गरी सकेसम्म सोही दिन निर्ण्र्ाागरिदिने । 

२. उपलव्ध कर्मचारी संख्या र कार्यालयको कार्यवोझ एकिन गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकीदिने । 

३. आवश्यकता अनुसार मातहतका कर्मचारीहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने । 

४.कार्यालयको अभिलेख प्रणालीलाई जिम्मेवारी तोकी व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने 

५.चालक अनुमति पत्र सम्वन्धि कार्यको सम्वन्धमा परीक्षा समितिको बैठक बोलाउने, उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने, प्रश्नपत्रहरु सुरक्षित राखी आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउने, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको संचालनको व्यवस्था मिलाउने, परीक्षा समितिको सिफारिस अनुसार चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन भएकामा वाहेक स.चा.अ.प. नविकरण गर्ने, प्रतिलिपि प्रदान गर्ने, होलोग्राम सुरक्षित राख्ने र आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने । 

६. कार्यालयमा प्राप्त राजश्वको म.ले.प. फारमहरुको ढाँचामा अभिलेख राखि प्रमाणीत गर्ने र सो को आवधिक प्रतिबेदनहरु तयार गर्राई प्रमाणित गरि विभाग तथा अन्य सम्वन्धित निकायहरुमा उपलव्ध गराउने । 

७.कार्यालयमा सम्पादन गरिएका सम्पर्ूण्ा कार्यहरुका सम्वन्धमा मासिक, चौमासिक, वाषिर्क प्रगति प्रतिवेदनहरु निर्धारित समयमा नै विभागमा उपलव्ध गराउने । 

८. आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको यातायात व्यवस्थापन सम्वन्धमा ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका तथा यातायात व्यवसायीहरुसंग समन्वय राखी आवश्यकता अनुसारको कार्यहरु गर्ने, 

९.आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सवारी तथा यातायात सम्वन्धी विषयमा विद्यमान स्थिति र गरिनु पर्ने सुधारको सम्वन्धमा विभागमा समय समयमा प्रतिवेदन गर्ने । 

१०. कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार पालो पहरा र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था र प्रवन्ध मिलाउने ।

कार्यालयमा रहेका शाखा तथा कार्यकक्षहरुको विवरण :

भवन नं १ मा रहेका शाखाहरु :

कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष   कोठा नं १
प्रशासन शाखा/नेपालीकरण शाखा  कोठा नं २
लेखा शाखा     कोठा नं ३ 
प्राविधिक शाखा कोठा नं ४
लिखित परीक्षा शाखा कोठा नं ५
पोष्टिङ शाखा -नयाँ लाइसेन्स वितरण) कोठा नं ६
दरखास्त दर्ता शाखा -नयाँ लाइसेन्सको लागि) कोठा नं ७ -राजश्व बुझाउने, कार्ड र ढडड्ा प्रिन्ट) 
पालो पहरा कक्ष कोठा नं ८ 

भवन नं २ मा रहेका शाखाहरु :

नविकरण र प्रतिलिपि शाखा कोठा नं ९
स्वास्थ्य परीक्षण शाखा कोठा नं १०
नतिजा संग्रह शाखा कोठा नं ११
जिन्सी शाखा कोठा नं १२
अभिलेख शाखा कोठा नं १३
सवारी चालक प्रशिक्षण शाखा कोठा नं १४
अञ्चलिकरण शाखा कोठा नं १५